Archivo de la etiqueta: artigo

axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario

Artigo 1. Obxecto da convocatoria e procedemento.

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado, no curso escolar 2011/2012, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria e en educación especial.

Esta convocatoria tramitarase polo procedemento establecido no artigo 19.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta que polo obxecto e finalidade da subvención non será necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.

Artigo 2. Requisitos.

1. Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en 1.º, 2.º, 5.º ou 6.º de educación primaria, en 1.º ou 3.º de educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2011/2012 e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo se emprega material que non pode ser reutilizado.

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 desta orde.

Seguir leyendo axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario

Prohibido exponer coches a la venta en la vía publica

A nova norma está recollida no artigo 33 (apartado 0) Nº. de boletín 187, o texto prohibe o

estacionamento de vehículos en exposición, exhibindo carteis para a súa venda na vía pública. Considerarase que están nesta situación cando permanezan con carteis anunciadores e durante un tempo superior ás 24 horas nas vías públicas.
A multa está considerada coma unha infracción leve, cun coste de 90 euros para o seu destinatario, que poderá ser sancionado reiteradamente, ata que retire o vehículo da vía pública. A Deputación Provincial da Coruña será a encargada de tramitar as multas.

Artigo 33.Prohibicións.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulación, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) Nun mesmo lugar da vía pública durante máis de 30 días consecutivos.

c) Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercancías, nos días e horas en que estea en vigor a reserva, excepto se se trata de vehículos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo máximo de 60 minutos.

d) Nas zonas reservadas para estacionamento de vehículos de servizo público e organismos oficiais, servizos de urxencia ou policía.

e) Cando o vehículo estacionado deixe para a circulación rodada unha anchura libre inferior á dun carril de tres metros.
Seguir leyendo Prohibido exponer coches a la venta en la vía publica