Archivo de la etiqueta: solicitude

axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario

Artigo 1. Obxecto da convocatoria e procedemento.

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado, no curso escolar 2011/2012, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria e en educación especial.

Esta convocatoria tramitarase polo procedemento establecido no artigo 19.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta que polo obxecto e finalidade da subvención non será necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.

Artigo 2. Requisitos.

1. Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en 1.º, 2.º, 5.º ou 6.º de educación primaria, en 1.º ou 3.º de educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2011/2012 e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo se emprega material que non pode ser reutilizado.

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 desta orde.

Seguir leyendo axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario

SOLICITUDE PARA AS ESCOLAS INFANTÍS EN NARON

Escolas Infantís de Narón, A Solaina, Piñeiros, e A Gándara.
Prazo de inscripción para o curso 2011-2012: ata o 31 de marzo.

As inscripcións poden realizarse no Rexistro Xeral do Concello, de luns a venres de 8:30 a 13:30 horas.

Documentación a aportar:

  • -Solicitude oficial do Concello (se pode descargar aquí, ou recoller no Rexistro Xeral Municipal, e nas EIM)
  • -Fotocopia do DNI dos país.
  • -Fotocopia do Libro de Familia.
  • -Fotocopia da Tarxeta Sanitaria
  • -Informe de vida laboral dos país
  • -Fotocopia da Declaración da Renda ou xustificante conforme está exento.

SOLICITUDE AQUÍ

DESEMPREGADOS DE NARÓN | CONVOCATORIA DE CURSOS DE FORMACIÓN

“Camiño de Emprego” Trátase dunha serie de cursos (9 en total) dirixidos a persoas desempregadas que estean empadroadas no Concello de Narón. As instancias poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 8:30 a 13:30 horas, ata o día 16 de outubro.

As persoas interesadas deberán presentar a seguinte documentación: solicitude oficial (entrégase no Rexistro), unha fotocopia do DNI, a tarxeta de demandante de emprego, e o currículum vitae académico, de formación profesional e de experiencia laboral. Posteriormente deberán asistir á entrevista e/ou proba de selección na data sinalada no Centro Municipal de Formación de A Gándara.

-Curso básico de construccións metálicas (12 prazas)
-Curso básico de limpeza de edificios comerciais e industriais (12 prazas).
-Curso básico de electricista de edificios (12 prazas)
-Curso básico de hostalería (12 prazas)
-Curso básico de televenda (12 prazas)
-Iniciación á carpintería xeral (12 prazas)
-Curso básico de prevención de riscos laborais (25 prazas)
-Curso básico de primeiros auxilios (25 prazas)
-Curso básico de manipulador de alimentos (25 prazas)

Para obter máis información sobre os contidos dos cursos, as persoas interesadas poden chamar ó teléfono do Concello de narón 981 337 700 ext. 1106 e 1107.

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO, COMEDOR ESCOLAR E TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Aberto o prazo de solicitude para optar a axudas escolares. Os interesados poden obter información e presentar as correspondentes instancias e documentación no Rexistro Xeral do Concello (pranta baixa do Concello) ou no Servizo Sociocomunitario Municipal (1ª pranta do Concello) de luns a venres en horario de 8:30 a 13:00 horas.

Existen tres tipos de axudas:
– Para material didáctico e escolar
– Para bono bus universitario
– Para comedores escolares.
Esta última axuda estará aberta durante todo o curso escolar 2010/2011 mentres que o prazo de solicitude para as dúas primeiras finaliza o 30 de setembro (material escolar) e o 8 de outubro (bono bus universitario).

Para optar a estas axudas, é necesario cumprir unha serie de requisitos relacionados co nivel de ingresos da unidade familiar, e cubrir unha solicitude xenérica, ademáis de aportar a documentación correspondente en cada caso. Pode consultarse na páxina web do Concello (www.naron.es).